Palanivel Thiagarajan

Madurai Central Constituency
MLA NameDurationParties
Palanivel Thiagarajan2016DMK
R. Sundarrajan2011DMDK