Agri KRISHNAMURTHY. S S

Polur Constituency
MLA NameDurationParties
K. V. Sekaran2016DMK
L. Jaya Sudha2011AIADMK